کارگاههای آموزشی کتابداران

تعداد بازدید:۲۱۳۹

 

 

 

 

کارگاههای آموزشی کتابداران 1399

نام کارگاه مدرس تاریخ برگزاری مکان برگزاری وضعیت محتوای کارگاه لیست شرکت کنندگان
آشنایی با پایگاه Scopus مرضیه راشکی  1399/06/19 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی    
 آشنایی با پایگاه ISI مرضیه راشکی  1399/06/26 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی      

___________________________________________________________________________

کارگاههای آموزشی کتابداران (سال 1398)

کارگاههای آموزشی کتابداران (سال 1397)

کارگاههای آموزشی کتابداران (سال 1396)

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۳۹۹