بخش امانت

تعداد بازدید:۲۷۰۸

بازده کارهای انجام شده در تشکیلات گوناگون مراکز کتابداری و اطلاع رسانی، گسترش دانش یا توزیع اطلاعات است. کوشش کتابخانه ما نیز پس از برگزیدن و گرد آوری منابع عظیم دانش بشری، روبه رو شدن با مراجعان وسعی در بهبود سرویس دهی به آنان ولوآنکه نظمی بی همتا داشته باشد تا برای استفاده درست به کار گرفته نشود، سودی نخواهد داشت و در این مرحله است که نقش راهنمایی کتابخانه ها برای جویندگان دانش و فرهنگ نمایانده می شود. هدف کلی در بخش امانت فراهم آوردن امکاناتی است که ارائه خدمات مرجع را تسهیل و استفاده از منابع کتابخانه را از طریق امانت یا غیر آن آسان کند. این بخش مجهز به نرم افزار مدیریت کتابخانه آریان می باشد. از جمله وظایف این بخش:

۱. فراهم کردن ابزار و وسایل لازم برای دسترسی مراجعه کنندگان به منابع کتابخانه

۲. راهنمایی مراجعه کنندگان

۳. همکاری در انتخاب و تکمیل منابع

۴. تهیه سیاهه نشریات ادواری

۵. صحافی یا مرمت کتابهای فرسوده 

۶. همکاری با بخش فهرستنویسی در وجین کردن منابع

۷. تهیه و ارائه گزارشهای لازم درباره تمام اقدامات انجام شده 

۸. صدور کارت عضویت برای اعضای جدید کتابخانه

۹. امانت دادن منابع برای اعضای کتابخانه

۱۰. امانت دادن منابع به متقاضیان

۱۱. پیگیری و بررسی برگشت مواد و استفاده از مقررات دیر کرد بر حسب ضوابط

۱۲. تهیه صورت عنوانهای مورد در خواست مراجعه کنندگان و پیشنهاد آنها به بخش سفارشات

۱۳. بررسی در خواست های مراجعه کنندگان در مورد رزرو کتاب

۱۴. دریافت و تنظیم کتابهای فهرستنویسی شده

۱۵. بررسی و تنظیم قفسه های باز به منظور قفسه خوانی در زمانهای مورد نظر

۱۶. وجین مجموعه کتابخانه با همکاری بخش فهرستنویسی

۱۷. بررسی نارسایی های شیوه گردش کتاب و ارائه پیشنهادات اصلاحی

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۱