کارگاههای آموزشی سال ۱۳۹۷

تعداد بازدید:۵۷۱

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

وضعیت

مستندات

کارگاه پیشرفته علم سنجی

دکتر پیام کبیری

1397/01/29

سالن آموزشی

 کتابخانه مرکزی

برگزار شد

اسامی

کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

دکتر پیام کبیری

1397/01/30

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

برگزار شد

اسامی

ایجاد پروفایل در Research gate

نرجس صفدری مقدم

1397/03/04

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

برگزار شد

اسامی

ایجاد پروفایل در

Researcher Id

مرضیه راشکی

1397/06/08

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

برگزار شد

اسامی

محتوا

کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطالعات پژوهش های کشور

 ( ویژه اعضای هیات علمی علوم پایه، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پژوهشگران)

دکتر پیام کبیری

1397/10/29

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

برگزار شد

اسامی

کارگاه آشنایی با منابع اطالعات بالینی و نقش آن ها در تصمیم سازی اثربخش درمانی

(ویژه اعضای هیات علمی بالینی و درمانی و رزیدنت ها )

دکتر پیام کبیری

1397/10/29

سالن آمفی تئاتر بیمارستان امیرالمومنین (ع)

برگزار شد

اسامی

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۴۰۱