بخش فهرستنویسی و آماده سازی

تعداد بازدید:۲۳۹۳

مقدمه:

نظر به اهمیت فهرستنویسی و رده بندی در دستیابی آسان به منابع اطلاعاتی می توان بخش فهرستنویسی را مهمترین بخش و در واقع قلب کتابخانه به حساب آورد. در حقیقت فهرست کتابخانه اطلاعات و مشخصات کتب موجود در مجموعه کتابخانه و محل نگهداری آن را به سهولت برای مطالعه و تحقیق ارائه می دهد.

عملکرد فهرستنویسی بر مجموعه قواعدی متکی است که کتابخانه های جهان با تفاوت جزئی نسبت به هم، از آن پیروی می کنند. این بخش وظایفی از قبیل آماده سازی و ثبت کتاب در دفاتر ثبت کتابخانه و تهیه ی اطلاعات کتاب شناختی از قبیل فهرست توصیفی و تحلیلی کتاب را برعهده دارد وظایف این بخش به شرح ذیل می باشد:

الف. بخش انتخاب و سفارش مواد چاپی و غیر چاپی:

جمع آوری درخواست های خرید منابع، پردازش های لازم جهت عدم تکراری بودن منابع و تعیین اولویت ها و نهایتاً ثبت منابع در این بخش صورت میگیرد.

ب. وظایف مربوط به فهرستنویسی:

سازماندهی منابع اعم از فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی، رده بندی و آماده سازی منابع در این بخش انجام میگیرد. فهرست نویسی براساس قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن و با استفاده از نظام رده بندی NLM کتابخانه ملی پزشکی آمریکاست. فرایند فهرست نویسی به صورت رایانه ای و با استفاده از نرم افزار جامع پارس آذرخش تحت وب صورت می پذیرد. ضمناً این بخش مجهز به یک خط اینترنت بوده و از کتابخانه ملی پزشکی آمریکا و کتابخانه ملی جهت ISO برای فهرست نویسی کتب استفاده می نماید. از جمله وظایف این بخش:

- فهرستنویسی کتابهای فارسی و عربی و انگلیسی و سایر زبانها مطابق ویرایش دوم قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن و بر اساس نظام رده بندی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا ( NLM )

- ورود و تصحیح اطلاعات کتابشناختی کتابها به نرم افزار جامع کتابخانه مرکزی (پارس آذرخش)

- مسئولیت فنی وجین و همکاری با بخش امانت جهت شناسایی و تهیه منابع جدید

- جستجوی کتب فارسی از بانک اطلاعاتی ملی به صورت آنلاین و ایزوگیری و ویرایش اطلاعات

- فهرستنویسی کتب فارسی وعربی و لاتین به صورت مشابه سازی

- فهرستنویسی کتب ارژینال از طریق بنیادی

- برگزاری گارگاههای آموزشی در صورت نیاز

ج. وظایف مربوط به آماده سازی:

بخشی از فعالیتهای جنبی و نیمه حرفه ای بخش فهرستنویسی مربوط به روند تدارک کتب یا آماده سازی می گردد که به اختصار به شرح وظایف آن اشاره می شود: مهر زدن، چسباندن بارکد و نشانه راهنما بر روی عطف کتاب

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۳۹۵