معرفی پرسنل

تعداد بازدید:۴۸۴۷
  نام و نام  خانوادگی                         

فروزنده فیروزکوهی مقدم

(مدیریت اطلاع رسانی  پزشکی و منابع علمی)

(رئیس کتابخانه مرکزی)

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل: foroozandehfiroozkoohi@gmail.com

شماره تماس: 2230774-0543

مرضیه راشکی قلعه نو (معاون کتابخانه)

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل: Rashki.marzieh@gmail.com 

شماره تماس: 2230774-0543

نرجس صفدری مقدم ( کارشناس کتابدار و علم سنجی)

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل: Nsafdari1389@gmail.com

شماره تماس: 2230774-0543

 

فاطمه بارانی ( کارشناس کتابدار )

کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ایمیل: fatemehbarani5434@gmail.com

شماره تماس: 2230774-0543

سمانه شیخ ( کارشناس کتابدار )

کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ایمیل: sheykh300@gmail.com

شماره تماس: 2230774-0543

 

مژگان علیخواه ( کارشناس کتابدار )

کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ایمیل: mojganalikhah1379@gmail.com

شماره تماس: 2230774-0543

قدسیه پودینه ( کتابدار)

کارشناس مدیریت

شماره تماس: 2230774-0543

 

آدرس: زابل -خیابان شهید رجایی - معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی - ساختمان معاونت آموزشی - طبقه دوم

شماره تماس: 2230774-0543                   

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۲