فهرست مجلات نامعتبر و جعلی

تعداد بازدید:۱۱۶۳

با توجه به پیچیدگی فرآیند شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی و لزوم معرفی و اطلاعرسانی این گروه از مجلات به جامعه علمی پزشکی کشور، معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، اقدام به ارزیابی مجلات موجود نموده و فهرست مجلات نامعتبر و جعلی را در آدرس http://blacklist.research.ac.ir منتشر نموده است. مقالات اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاهها و موسسات مربوطه که از تاریخ اول ژانویه 2017 میلادی و بعد از آن در این مجلات منتشر شوند، مقالات نامعتبر قلمداد شده و فاقد هرگونه امتیاز مادی و معنوی برای نویسندگان و دانشگاه مربوطه خواهد بود. این مقالات برای ارتقاء، ترفیع، تشویق و پاداش مقالات، ارائه مقاله حاصل از طرح تحقیقاتی، شرکت در جشنوارههای رازی، شهید مطهری و هرگونه جشنوارههای دانشگاهی و نیز تمامی سایر فرآیندهای علمی، آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان فاقد ارزش و هرگونه امتیاز خواهد بود و به عنوان مقاله منتج از پایاننامه، برای دفاع پایاننامه دانشجویان و نیز مقالات ارائه شده برای اخذ پذیرش در رشتههای دکترای پژوهش محور نیز قابل قبول نخواهد بود.


نظر شما :