معرفی پرسنل

نام و نام  خانوادگی                               رشته و مقطع تحصیلی                                             سمت                                                 E-Mail
فروزنده فیروزکوهی مقدم کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی مسئول کتابخانه

 foroozandehfiroozkoohi@gmail.com       

مرضیه راشکی قلعه نو کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی معاون  کتابخانه Rashki.marzieh@gmail.com
نرجس صفدری مقدم کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس کتابخانه Nsafdari1389@gmail.com
مرضیه حمداالهی کارشناس کتابداری کارشناس کتابخانه  
فرزانه خلیلی کارشناس کتابداری در شاخه پزشکی کارشناس کتابخانه  
عارفه شهرکی نادر کارشناس کتابداری در شاخه پزشکی کارشناس کتابخانه  

آدرس: زابل -خیابان شهید رجایی - معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی - ساختمان معاونت آموزشی - طبقه دوم

شماره تماس:   ۰۵۴-۳۲۲۳۰۷۷۴                   

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۰۴۹